Berat Gjirokastër

Gjithsej 5 lidhje për datën 08/19/2019

Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 3 minuta

 • Berat

  11:00

  Gjirokastër

  14:03

  Sarandë

  15:01

  Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 3 minuta

  Pa percaktuar

  Udhëton çdo ditë

 • Berat

  14:00

  Gjirokastër

  17:03

  Sarandë

  18:01

  Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 3 minuta

  Pa percaktuar

  Udhëton çdo ditë