Sarandë Gjirokastër

Gjithsej 22 lidhje për datën 08/19/2019

Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

 • Sarandë

  10:30

  Gjirokastër

  11:28

  Tiranë

  15:12

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  11:30

  Gjirokastër

  12:28

  Elbasan

  15:53

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  A&R Gucaj

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  13:30

  Gjirokastër

  14:28

  Elbasan

  17:53

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  A&R Gucaj

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  14:00

  Gjirokastër

  14:58

  Tiranë

  18:42

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  14:00

  Gjirokastër

  14:58

  Tiranë

  18:42

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  22:00

  Gjirokastër

  22:58

  Tiranë

  02:42

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë