Gjithsej 3 lidhje për datën 01/08/2019

Linja e pare: Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 55 minuta

Linja e dyte: Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 58 minuta