Vlorë Dhërmi

Gjithsej 5 lidhje për datën 01/08/2019

Kohëzgjatja e përafërt 56 minuta

 • Berat

  05:30

  Vlorë

  07:34

  Dhërmi

  08:30

  Himarë

  08:54

  Kohëzgjatja e përafërt 56 minuta

  Pa percaktuar

  Udhëton çdo ditë

 • Elbasan

  06:00

  Vlorë

  08:26

  Dhërmi

  09:22

  Himarë

  09:46

  Kohëzgjatja e përafërt 56 minuta

  Trans-EL

  Udhëton çdo ditë

 • Tiranë

  05:30

  Vlorë

  08:28

  Dhërmi

  09:24

  Himarë

  09:48

  Kohëzgjatja e përafërt 56 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

 • Tiranë

  06:15

  Vlorë

  09:13

  Dhërmi

  10:09

  Himarë

  10:33

  Kohëzgjatja e përafërt 56 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

 • Tiranë

  21:00

  Vlorë

  23:58

  Dhërmi

  00:54

  Himarë

  01:18

  Kohëzgjatja e përafërt 56 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë