Vlorë Dhërmi

Gjithsej 8 lidhje për datën 01/08/2019

Kohëzgjatja e përafërt 56 minuta

 • Tiranë

  13:00

  Vlorë

  15:58

  Dhërmi

  16:54

  Himarë

  17:18

  Kohëzgjatja e përafërt 56 minuta

  RIVIERA

  Udhëton çdo ditë

 • Tiranë

  18:00

  Vlorë

  20:58

  Dhërmi

  21:54

  Himarë

  22:18

  Kohëzgjatja e përafërt 56 minuta

  RIVIERA

  Udhëton çdo ditë

 • Tiranë

  21:00

  Vlorë

  23:58

  Dhërmi

  00:54

  Himarë

  01:18

  Kohëzgjatja e përafërt 56 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë