Sarandë Gjirokastër

Gjithsej 36 lidhje për datën 12/14/2019

Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

 • Sarandë

  21:00

  Gjirokastër

  21:58

  Tiranë

  01:42

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  22:00

  Gjirokastër

  22:58

  Tiranë

  02:42

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë