Tiranë Durrës

Gjithsej 272 lidhje për datën 05/07/2021

Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

 • Tiranë

  18:00

  Durrës

  18:35

  Fier

  20:19

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Korçë

  15:00

  Tiranë

  18:03

  Durrës

  18:38

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Demokracia 95

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 18:20 18:58

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Tiranë

  18:30

  Durrës

  19:05

  Fier

  20:49

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës