KthehuShiko shpalljet e ngjajshme

Menaxher /e Eventesh

Orar i plote

Hoteleri dhe Turizem

Tirane

Shqiperi

Detajet

Data
16/10/2021 11:42

Pershkrimi


Menaxher /e Eventesh


Përshkrim i përgjithshëm
Si Menaxher/e Eventeshdo të jeni përgjegjës përkrijimin e strategjive dhe arritjen e objektivave për departamentin e eventeve.  Organizimin dhe mbikëqyrjen e eventeve ngaideja deri në realizim.Detyrat dhe Përgjegjësitë:


 

Në bashkëpunimme menaxherin e shitjeve krijon dhe implementon paketa/shërbime për evente, konferenca etj; • Maksimizojnë tëardhurat përfshirë parashikimet dhe raportimet e sakta dhe në kohë

 • Punojnëngushtësisht me Menaxherin e Hotelit dhe menaxherët e departamenteve të tjerëpër të garantuar mbarëvajtjen e eventeve që zhvillohen në hotel;

 • Të krijojnë dhezbatojnë një kalendar eventesh gjatë gjithë vitit;

 • Të kënë aftësitë mira planifikimi, shitjeje, organizimi dhe negocimi;

 • Menaxhojnëaspektin administrativ të një eventi duke përfshirë kontratën, negocimin edetajeve, parashikimin e të ardhurave,raportimin dhe mundesitë e rinovimit të kontratës;

 • Realizojnëplanin e takimeve me klientet dhe mbylljen e kontratave;

 • Kujdesen që tëzbatohen me përpikmeri kushtet dhe kërkesat e klienteve në kohë dhe në cilësitë shkruara në kontratë;

 • Kryejnë takimedhe komunikojnë, për të gjeneruar të ardhura shtesë nga klientët ekszistues dheklientët e rinj;

 • Ndjekin deri nëpërfundim të gjitha transaksionet financiare, duke siguruar që të gjitha tëardhurat për shërbimet e ofruara janë mbledhur;

 • Kujdesen të kenënjë imazhi profesional gjatë gjithë kohës;

 • Kandidatët duhettë jenë fleksibël në orare dhe të gatshëm të ndjekin zhvillimin e eventeve;


Kualifikimet dhe Aftësitë:


 • Të kenë mbi 3 vjet ekperiencë në këtë pozicion, epreferueshme në industrinë e hotelerisë;

 • Diplomë Universitare në Marketing, Administrim Biznes, HoteleriTurizem, (kualifikimet pasuniversitare përbëjnë avantazh);

 • Preferohen kandidatë të cilët kanë eksperienca tëmëparshme në sektorin e shërbimeve;

 • Kandidatët duhet të jenë të aftë për të përballuarfluksin e punës, të menaxhojnë mirë stresin dhe të marrin vendime në situata tëvështira brenda një kohe të shkurtër;

 • Te jenë të vëmendshëm ndaj detajeve;

 • Të kenë aftësi shumë të mira marketingu dhe shitje;

 • Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe ndërveprueseme të tjerët;

 • Të kenë aftësi shumë të mira analitike, vendimarrëse dhemanaxheriale;

 • Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (eshkruar dhe e folur);

 • Duhet të jenë të pajisur me patentë;

   

  Shënim:  PREFEROHEN PERSONA QE KANEEKSPERIENCE DHE/OSE NJOHIN SEKTORIN E TURIZMIT

  Lutemi të dërgoni CV-në dhereferenca të eksperiencave të mëparshme në adresen e e-mailit: [email protected]Tëinteresuarit të specifikojnë pozicionin e tyre të punës gjatë aplikimit!

  Të gjitha aplikimet do tëtrajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 indryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për "Mbrojtjen e tëDhënave Personale”.


Shpërndaje

Kontakt

[email protected]

+355 68 608 2912

Tirane / Shqiperi

Kjo shpallje është publikuar nga persona të tretë në platformën e Gjirafa. Gjirafa nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me përmbajtjen e shpalljes ose vërtetësinë e saj. Ju lutemi, shikoni Kushtet e Përdorimit, pjesën mbi “përmbajtën e të tjerëve” për më shumë informacion.

Posto shpallje

[email protected]

+355 68 608 2912

Tirane / Shqiperi

Kontakto me shpallësin