Kushtet e Përdorimit

Mirësevini!

Ju faleminderit që keni zgjedhur të përdorni Gjirafa.com dhe shërbimet e tona të tjera, ku në tërësi do t’i referohemi si “Shërbimet”.

Ne kemi hartuar këto kushte të përdorimit (të cilave do t’i referohemi si “Kushtet”) ashtu që të njoftoheni me rregullat të cilat definojnë marrëdhënien tonë me ju. Edhe pse jemi munduar që kjo rregullore të jetë sa më e kuptueshme, në të do të hasni edhe terme ligjore. Arsyeja e përdorimit të tyre është se formojnë nenet e kontratës ligjore ndërmjet juve dhe Gjirafa, Inc, kështuqë ju sugjerojmë që t’i lexoni me kujdes.

Duke shfrytëzuar shërbimet tona, ju pajtoheni dhe merrni përsipër të respektoni në tërësi obligimet tuaja që rrjedhin nga këto Kushte, në të kundërtën me mirësi ju lusim të mos i përdorni shërbimet tona.

Në kuadër të këtyre Kushteve, termet “JU” apo “përdorues” apo “blerës” nënkuptojnë entitetin apo individin i cili përdor shërbimet tona, ndërsa “NE” apo “tona” apo “GJIRAFA” nënkupton Gjirafa, Inc., dega në Kosovë, dhe “palët” nënkuptojnë JU dhe GJIRAFA.

Privatësia

Ju lutem lexoni me kujdes Politikën e Privatësisë të publikuar në ueb faqen tonë në Gjirafa.com. Politika e Privatësisë është pjesë integrale dhe e pandashme e Kushteve

Të drejtat e autorit

Ne jemi të përkushtuar të mbrojmë të drejtat e autorit dhe angazhohemi që këto të drejta të respektohen në tërësi

E gjithë përmbajtja e përfshirë, e vënë në dispozicion apo e plasuar përmes ndonjë shërbimi tonë, siç mund të jenë por pa u limituar: ndonjë tekst, grafike, llogo, imazh, audio klip, shkarkime digjitale, të dhëna të grumbulluara dhe/apo softuere janë pronë e jona, apo e kontraktorëve tanë dhe mbrohen me ligjin mbi të drejtat e autorit të Republikës se Kosovës, ligjet ku operon apo ushtron aktivitetin GJIRAFA dhe normat ndërkombëtare për të drejtat e autorit.

Nëse gjatë shfrytëzimit të shërbimeve tona vëreni se ndonjë e drejtë e autorit është cenuar ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni përmes të dhënave të kontaktit të publikuara në ueb faqen tonë.

Markat Tregtare

Marka e jonë tregtare është e mbrojtur me ligj. Asnjë person fizik apo juridik, gjatë aktiviteteve të tyre tregtare nuk mund të shfrytëzojë ndonjë shenjë që në masë substanciale është identike, ose e ngjashme me markën tone tregtare. Shfrytëzimi i pa-autorizuar i markës tregtare konsiderohet si shkelje e të drejtave pronësore mbi markën e regjistruar tregtare.

Përmbajtja e te tjerëve

Në shërbimet tona një pjesë e konsiderueshme e përmbajtjes vjen nga përdoruesit, publikuesit, dhe palëve te treta. Edhe pse ne mundohemi që të rishikojmë përmbajtjet kohë pas kohe, ne nuk e bëjmë këtë për të gjitha faqet, dhe si rezultat nuk mundemi dhe nuk dëshirojmë të marrim përgjegjësi për çfarëdo lloj përmbajtje që vjen nga të tjerët nëpërmjet shërbimeve tona.

Komunikimi Elektronik

Ju pajtoheni që të komunikoni me ne në mënyrë elektronike, përmes e-mailit, teksteve, njoftimeve, mesazheve apo përmes shërbimeve të tjera. Ju mund të ruani kopjet e këtyre komunikimeve për nevoja tuaja. Ju pajtoheni se të gjitha marrëveshjet, njoftimet, shpalosjet, dhe komunikimet e tjera që ne ju ofrojmë juve në mënyrë elektronike janë valide dhe të plotëfuqishme dhe janë ekuivalente me komunikimet me shkrim.

Llogaria juaj

Nëse ju hapni llogari tek ne keni mundësi të shfrytëzoni të gjitha shërbimet tona, mirëpo ju mbeteni përgjegjës të ruani konfidencialitetin e llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj, si dhe pajtoheni të pranoni përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet që bëhen nën llogarinë tuaj dhe fjalëkalimin tuaj. Që të blini produkte përmes shërbimit Gjirafa50.com ju duhet të jeni përdorues i regjistruar. Nëse nuk keni llogari ju lutem regjistrohuni.

Modifikimi i sherbimeve

Ne rezervojmë të drejtën që në çdo kohë dhe pa ndonjë njoftim paraprak të ndryshojmë, përmirësojmë, kufizojmë ose ndërprejmë përkohësisht apo përfundimisht ndonjë nga shërbimet ose pjesë të këtyre shërbimeve, apo pjesë të funksioneve të këtyre shërbimeve, përfshirë aplikacionet e lansuara. Për më tepër ne rezervojmë të drejtën për të prezentuar apo futur në funksion veçori ose aplikacione të reja për të përmirësuar shërbimet e tona.

Përshkrimi i produktit

Ne përpiqemi të jemi sa më te saktë në informatat të cilat i prezantojmë, megjithatë, ne nuk mund të garantojmë se përshkrimet e produkteve apo përmbajtje të tjera të produkteve në ueb faqet tona përfshirë Gjirafa50.com, janë të sakta, të plota, aktuale, apo pa gabime. Nëse një produkt i blerë nga ana e juaj në mënyrë thelbësore dallon nga produkti i listuar në ueb faqen Gjirafa50.com, ju keni mundësi që ta ktheni produktin.

Blerja e produktit

Ju mund të bleni produktet e listuara në ueb faqen tonë duke zgjedhur artikullin që doni të bleni dhe duke e dërguar në shportë (duke klikuar butonin "Shto në shportë"). Pasi të përfundoni përzgjedhjen e artikujve, shfaqet vlera e shportës (porosisë) suaj dhe numri i artikujve të porositur. Më pas vazhdoni procesin e blerjes, duke ndjekur hapat e mëtejmë. Pasi të përfundoni procesin, do të pranoni një e-mail që ju konfirmon se porosia e juaj është pranuar me sukses.

Ju lusim që para kryerjes së çdo porosie apo transaksioni të blerjes të siguroheni se informatat e juaja janë të sakta, të përditësuara, të plota dhe të kompletuara. Ne nuk jemi përgjegjës për çfarëdo humbje që mund të jetë si rezultat i informatave të pasakta apo jo të plota.

Ne ju këshillojmë që para procesimit të transaksionit të blerjes të siguroheni se keni fonde të mjaftueshme në llogarinë tuaj bankare, keni limit të mjaftueshëm në kartelen tuaj të kreditit për procesim të transaksionit, apo keni mjete të mjaftushme për pagesë me para në dorë.

Në mënyrë që të shmanget ndonjë dëm nga porosia e gabuar ju lusim që para procesimit të transaksionit të blerjes të siguroheni se nuk jeni duke bërë porosi të gabuar. Gabimet në procesim të porosisë janë përgjegjësi e juaj dhe ne nuk mund të marrim asnjë përgjegjësi.

Të gjithë artikujt e blerë tek Ne realizohen nëpërmjet një kontratë dërgese. Kjo nënkupton se rreziku i humbjes, dëmtimit për artikujt do të kalojë tek ju menjëherë pas dorëzimit nga ana jonë tek ju.

Kthimet dhe rimbursimet

Artikujt të cilët në mënyrë thelbësore nuk përputhen me specifikat, dizajnin, përshkrimin e produktit të porositur, ju keni të drejtë t’i ktheni, t’i zëvendësoni ose të rimbursoheni për to, përderisa ne nuk ju kemi paralajmëruar paraprakisht. Artikullin të cilin e ktheni konsiderohet i pranuar nga Ne vetëm atëherë kur artikulli dorëzohet në qendrën tonë të posaçme për produktet e kthyera.

Refuzimi apo anulimi i një transaksioni

GJIRAFA rezervon të drejtën që në çdo kohë, nën vullnetin e saj të lirë, të refuzoj apo të anuloj një transaksion online për çfarëdo arsye. Disa situata që mund të rezultojnë që një transaksion online të refuzohet apo anulohet përfshijnë dyshimet për mashtrim me kartelën e kreditit apo debitit, kur ka arsye të besojmë se transaksioni online është i pa-autorizuar, shkel ndonjë ligj, rregull apo rregullore. GJIRAFA në çdo kohë mund të kërkoj verifikime ose informacione shtesë për ndonjë transaksion online.

Tatimet dhe Ngarkesat doganore

Çmimi i produkteve të listuara në ueb faqen tonë përfshinë doganën edhe TVSH-në, megjithatë para procesimit të porosisë ju lutem të lexoni me kujdes detajet e porosisë. Në rastet kur në çmimin e produktit nuk janë të përfshira tatimet apo ngarkesat e tjera doganore apo ngarkesa të tjera të imponuara nga ligjet atëherë ju obligoheni që krahas çmimit blerës të produktit të paguani të gjitha tatimet dhe ngarkesat e tjera (e aplikueshme për blerjet nga jashtë).

Kujdesi ndaj klientit

Kujdesi ndaj Klientit ka një rëndësi të veçantë për ne. Nëse ju keni nevojë për ndihmë apo asistencë për procesim të ndonjë transaksioni, gjurmim të porosisë tuaj, apo tjetër, ju keni mundësi që të lidheni drejtpërdrejtë me ne.

Plotësim-Ndryshimet e kushteve

Ne, në vazhdimësi përmirësojmë shërbimet ekzistuese, si dhe ofrojmë shërbime të reja. Kjo do të thotë që mund të shtojmë funksionalitete të reja, produkte apo shërbime, apo t’i ndalim ato. Ne, mund të ndërmarrim cilin do veprim në çfarëdo kohe dhe mund të mos jemi në gjendje t’ju njoftojmë paraprakisht

Ne shpresojmë qe ju do të përdorni përgjithmonë shërbimet tona, gjithsesi ju mund të përfundoni marrëdhënien duke fshirë llogarinë tuaj.

Në të njëjtën kohë edhe Ne mund të përfundojmë kontratën tonë në çdo kohë, për çfarëdo arsye, pa njoftim paraprak. Kjo do të thotë se ne mund të vendosim kufizime shtesë në përdorimin tuaj të shërbimeve, apo të mos ju ofrojmë shërbimet tona. Si p.sh. Ne mund të deaktivizojmë llogarinë tuaj si rezultat i mos shfrytëzimit të shërbimeve për një kohë të gjate.

Zgjidhja e MOSMARRËVESHJEVE dhe ligji i aplikueshem

Çdo mosmarrëveshje, mospajtim, ose pretendim që del nga apo në lidhje me këto Kushte, duke përfshirë shkeljen, ndërprerjen ose jo-vlefshmërinë e këtyre Kushteve, do të zgjidhet me arbitrazh në kuadër të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, në përputhje me ligjet e aplikushme të Republikës së Kosovës.
Politika e Privatësisë

Objektivat dhe Fushëveprimi i Politikës së Privatësisë

Gjirafa ofron shërbime të bazuara në Internet që lehtësojnë jetën në epokën digjitale. Ju mund të kërkoni apo shfletoni informata të ndryshme, të postoni shpallje, kryeni blerje, apo komunikoni nëpërmjet shërbimeve tona, e gjithë kjo na bën shumë krenarë dhe të lumtur.

Kur ju përdorni shërbimet tona ju ndani disa informata me ne. Privatësia juaj është jashtzakonisht e rendësishme për ne. Ne përgjigje të rregullores së re për mbrojtjen e të dhënave (GDPR), që hyn në fuqi në Bashkimin Evropian më 25 Maj 2018, ne kemi fillluar te përditesojme Kushtet e Shërbimit dhe Politika e Privatësisë. Megjithese kjo rregullore kerkon zbatim vetem per qytetaret ne Bashkimin Evropian, ne kemi filluar t’i aplikojme keto përditësime në nivel global duke perfshire Kosoven, Shqiperine, dhe Maqedonine.

Ne jemi të përkushtuar të respektojmë dhe mbrojmë privatësinë tuaj. Çfarëdo pyetje që keni në lidhje me politikat e privatësisë ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni.

Këto politika që rregullojnë procedurat dhe masat e sigurisë për mbledhjen e të dhënave janë në përputhje me Ligjin e aplikueshëm.

Definimi i termeve

Në kuadër të kësaj Politike të Privatësisë termi “GJIRAFA” apo termi “NE” nënkupton GJIRAFA Inc. (me të gjitha degët dhe kompanitë vartëse).

Aty ku përdoret termi “JU” apo “JUVE” varësisht nga konteksti që përdoret nënkupton por pa u limituar: perdoruesit, blerësit, kontraktuesit dhe konsumatorët, apo të tjerët të cilët drejtpërdrejtë apo tërthorazi shfrytëzojnë apo përdorin ndonjë nga shërbimet e GJIRAFA.

Kjo politikë aplikohet per çdo produkt, aplikacion, instrument, ueb faqe apo shërbim tjetër (kolektivisht i referohemi si “Shërbimet”) që është lansuar, administrohet apo është në pronësi të Gjirafa.

Duke përdorur apo shfrytëzuar shërbimet tona dhe/apo duke u regjistruar për te krijuar një llogari te re, ju pranoni dhe pajtoheni me kushtet dhe termet e kësaj Politike të Privatësisë, njëherit autorizoni GJIRAFA që të bëjë mbledhjen, përpunimin, përdorimin, transferimin, shpalosjen, ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënave tuaja personale siç specifikohet në këtë Politikë të Privatësisë dhe ligjet në fuqi. Nëse ju nuk na jepni apo siguroni informacionin që kërkojmë, ne mund të mos jemi në gjendje të ofrojmë të gjitha shërbimet tona për ju.

Plotësimet dhe Ndryshimet e Politikës së Privatësisë

Ne mund ta plotësojmë dhe ndryshojmë këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë duke i përditësuar plotësimet dhe ndryshimet në ueb faqen tonë.

Për më tepër nëse plotësim-ndryshimet në Politikën e Privatësisë janë të natyrës thelbësore, mospajtimi i juaj mund të çojë në ndërprerjen e marrëdhënies kontraktuale me ju.

Mbledhja e të Dhënave Personale

Ne mund të mbledhim të dhënat dhe informatat tuaja personale (përfshirë edhe pajisjet e ndryshme) kur ju:

Shfrytëzoni shërbimet tona;

Regjistroheni për hapje të llogarisë tek ne;

Përditësoni apo shtoni të dhënat personale në llogarinë tuaj ;

Korrespodoni me ne në lidhje me shërbimet tona, dhe;

Rastet tjera siç mund të jenë të specifikuara si më poshtë në këtë Politikë të Privatësisë.

Të dhënat personale që ne mund t’i mbledhim përfshijnë si vijon:

Informatat qe ju i ofroni për ne, si:

Informatat identifikuese siç janë: emri dhe mbiemri, adresa, numri i telefonit, fjalekalimi apo e-mail adresa, kur ju regjistroni për një llogari me ne.

Përmbajtje tjetër që ju gjeneroni apo që është e ndërlidhur me llogarinë tuaj (siç është shtimi i një artikulli në shportë).

Informacionet e adresës se dërgesës apo adresës së faturimit dhe informacione të tjera të përdorura nga ju për të blerë ndonjë produkt apo shërbim.

Në disa raste, kur ju përdorni shërbimet tona, ju mund të ofroni informata personale siç mund të jenë: mosha, gjinia, interesat, experienca, edukimi dhe preferencat tuaja.

Informata shtesë që kërkohen apo autorizohen nga ligjet e aplikueshme për të mbledhur dhe të procesuar me qëllim indentifikimin dhe verifikimin e informacionit që kemi mbledhur nga ju.

Të dhënat automatike

Informata që lidhen me nderveprimin tuaj me shërbimet tona;

Preferencat e juaja të marketingut, reklamave dhe komunikimit tuaj me ne. Këtë informacion ne e pranojmë nga pajisjet që ju i përdorni kur shfrytëzoni shërbimet tona, regjistroheni për një llogari te ne, përditësoni apo shtoni informata në llogarinë tuaj, participoni në diskutime apo chate, apo kur ju korrespondoni me ne në lidhje me shërbimet tona. Ky informacion përfshin si vijon: ID e pajisjes tuaj apo numrin unik identifikues dhe llojin e pajisjes, sistemin operativ apo te ngjashme.

Informata mbi vendndodhjen gjeografike, nga IP adresa apo te shënimeve tjera te pajisjes.

Informatat e kompjuterit, siç mund të jenë statistikat e shikimit të faqeve nga ana e juaj, qarkullimi për apo nga sajtet e caktuara, linqeve, referimet URL, IP adresat tuaja, historinë tuaj të shfletimeve apo të dhënat tuaja të kyçjes në ueb faqet tona, apo partnereve tanë.

Termet e kërkimit apo filteret e përdorur.

Të dhënat duke përdorur cookies

Cookie eshte nje fajll standard qe vendoset ne kompjuterin apo pajisjen e juaj. Ne mund te perdorim cookies apo teknologjitë e ngjajshme për mbledhjen e informatave në lidhje me faqet që ju shikoni, linqet që ju klikoni, dhe veprimet e tjera që ju ndërmerrni në shërbimet tona, brenda reklamave tona apo përmbajtjes së emailit ne menyre qe te ofrojmë shërbime sa me relevante. Edhe pse shumica e shfletuesve te internetit i pranojnë automatikisht cookies, ato gjithashtu ofrojnë mundësi te pranimit, lajmërimit apo refuzimit te tyre ne momentin qe tentohet vendosja e tyre ne kompjuter apo pajisje. Gjithsesi nje pjese e shërbimeve tona mund te mos funksionoje si duhet nëse ju i refuzoni cookies. Kur shfletuesi i juaj i internetit e lejon vendosjen e cookies, ne i përdorim edhe cookies per mirëmbajtje te sesionit edhe cookies te vazhdueshme ne menyre qe te kuptojmë me mire se si nderveproni me shërbimet tona, si: ofrimin e sigurisë se llogarisë, personalizimin e përmbajtjes qe ju shfaqim perfshire reklamat apo ruajtjen e preferencave te juaja.

Të dhënat nga burime të tjera

Ne mund të plotësojmë të dhënat personale që ne mbledhim me informacione nga palët e treta dhe të shtojmë atë në informacionin e llogarisë suaj. Për shembull, ne mund të mbledhim dhe të përdorim informacione demografike që janë publikisht në dispozicion, siç lejohet nga ligjet e aplikueshme.

Personalizimi neper pajisje te ndryshme. Kur ju qaseni ne Gjirafe nga shfletuesi apo pajisja ne e asocojme shfletuesin me ate shfletues apo pajisje me llogarinë e juaj per qëllime autentifikimi, sigurisë dhe personalizimit. Shembull nëse ju vizitoni nje faqe me sport ne laptop, ne mund te ju shfaqim reklama ne lidhje me sportin ne pajisjen e juaj celulare.

Te dhënat nga ueb faqet e palëve te treta. Ne përdorim informata te përshkruara ne kete politike te privatësisë per te na ndihmuar te shfaqim reklama me relevante per juve, te masim efektivitetin e tyre dhe te njohim pajisjet e juaja qe te ju shërbejmë reklama. Kur ju i vizitoni ueb faqet e palëve te treta te cilët janë pjse e platformës Gjirafa AdNetwork, ne mund te pranojmë te dhëna te perdorimit.

Te dhënat per procesim te pagesave

Ne nuk i mbledhim, ruajmë apo procesojme te dhënat e kartelave bankare me te cilat mund te kryhet pagesa. Ne raste kur procesimi i pagesave kryhet nga palët e treta kushtet dhe politikat e palëve te treta aplikohen.


Arsyeja e mbledhjes dhe përdorimit

Ne përdorim dhe ruajmë të dhënat tuaja personale të mbledhura nga ju për qëllimet si më poshtë:

Autentifikimin tuaj per qasje te sigurte ne shërbime tona;

Ofruar shërbime te personalizuara dhe relevante;

Per te përmirësuar shërbimet tona ndaj jush;


Të ju kontaktuar ne lidhje me llogarinë tuaj, si p.sh. dërgimi i email per te vërtetuar llogarina me email apo SMS, apo per te ju kthyer përgjigje kur ju na kontaktoni neve.

Personalizimin e reklamave dhe komunikimeve tona për qëllime marketingu;

Parandaluar, zbuluar, zvogëluar, dhe hetuar aktivitet mashtruese dhe ilegale

Qe teknikisht te kemi mundësi te ju shërbejmë, si dhe per testime te algoritmeve, per te përmirësuar eksperiencën e juaj dhe per te shfaqur reklama sa me relevante

Si i ruajmë te dhënat e mbledhura

Ne ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme dhe janë të rëndësishme për ofrimin e sherbimeve tona, në përputhje me ligjet në fuqi. Përveç kësaj, ne mund të ruajmë të dhënat tuaja personale edhe pas mbylljes së llogarisë tuaj per të parandaluar mashtrimin, për të mbledhur ndonjë borxh të papaguar, zgjidhjen e kontesteve, për të zbatuar marrëveshjen tonë për Kushtet e Përdorimit, për të ndihmuar çdo hetim, dhe të ndërmarrë veprime të tjera të lejuara ose të kërkuara me ligjet e aplikueshme.

Në rastet kur nuk është më e nevojshme për ne për të ruajtur të dhënat tuaja personale apo kur shuhet qëllimi për të cilin janë mbledhur apo ruajtur të dhënat tuaja personale, ne bejmë shkatërrimin e tyre në mënyrë të sigurtë në përputhje me ligjet nacionale për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale dhe politikave tona të brendshme.

Informatat te cilat i ndajme dhe i shpalosim

Ne nuk i shesim te dhënat e juaja. Ne i përdorim te dhënat e juaja per te ju shërbyer me mire, si dhe per ti shfaqur reklamat qe ne mendojmë qe do te ju pelqejne.

Ofruesit e shërbimeve

Ne përdorim ofrues te shërbimeve per te kryer funksione dhe ofruar shërbime ne vendet ku ne operojmë. Shembull ne përdorim shërbime te ndryshme te palëve te treta qe na ndihmojnë te operojmë ofrimin e shërbimeve tona, si hostimi i serverve apo aplikacioneve tona, apo te na ndihmoje te kuptojmë përdorimin e shërbimeve tona, si Google Analytis apo Hotjar. Ne ndajmë informatat e pagesës me ofrues te shërbimeve per te procesuar pagesa, ndaluar, detektuar apo hetuar mashtrim apo aktivitete te ndaluara, ndihmuar zgjidhjen e kontesteve si kthimi i mjeteve apo inkasim i mëvonshëm, dhe qeshtje te tjera te pranueshmerise se kartelave te debitit apo kreditit.

Ligji dhe interesi publik

Duke mos ju përmbajte asgjëje qe eshte ne te kundërt te kësaj politike te privatësisë apo kontrolleve te cilat ne ndryshe mund tu ofrojmë juve, ne ruajmë, përdorim, apo shpalosim te dhënat e juaja personale nëse besojeme qe janë arsyeshmerisht te domosdoshme per te qene ne përputhje me ligj, procese rregullative, apo kërkesa qeveritare; per te mbrojtur sigurinë e cilit do person, per te mbrojtuj sigurinë dhe integritetin e platformës tone, përfshi ndihmën qe te parandalojmë spam, abuzim, apo veprime te pa lejuara ne shërbime tona, apo per te shpjeguar pse i kemi larguar përmbajtjet e llogarive prej shërbimeve tona; per te adresuar mashtrim, qeshtje te sigurisë apo qeshtje teknike; apo per te mbrojtur te drejtat tona apo pronën e atyre qe përdorin shërbimet tona. Gjithsesi, asgje ne kete politike te privatësisë nuk ka per qellim te ju kufizoje juve per mbrojtje ligjore apo kundërshtim qe ju mund te keni ndaj palëve te treta, përfshi kërkesat e qeverive per shpalosje te te dhënave personale.

Si mund t’i kontrolloni te dhënat te cilat i keni ndare me ne

Ju i kontrolloni te dhënat qe i ndani me ne. Ne cdo kohe ju keni mundësi te vizitoni https://une.gjirafa.com ku do ti keni ne dispozicion te gjitha te dhënat e juaja personale, mundësitë per t’i kufizuar, fshire apo korrigjuar te dhënat, pëlqimin e dhene, apo hequr pëlqimet paraprake apo deaktivizuar llogarinë e juaj. Ne gjithashtu ju mundësojmë qe te dhënat e juaja te jene lehtësisht te bartshme duke ju mundësuar qe t’i shkarkoni ato, apo te menyre te lehte te na kontaktoni.

Qasja në të dhënat tuaja personale

Ne ndërmarrim hapa të nevojshëm për të siguruar dhe garantuar se të dhënat personale që ne mbledhim janë të sakta dhe të përditësuara, dhe sigurojmë që ju keni mundësinë e qasjes dhe korigjimit të tyre. Ju mund të shihni, rishikoni, ndryshoni të dhënat tuaja personale duke u kyçur në llogarinë tuaj apo duke vizituar https://une.gjirafa.com . Ju lutemi përditësoni të dhënat tuaja personale menjëherë posa ato ndryshojnë apo janë të pa sakta. Ne nuk marrim përsipër asnjë kompenzim për ndonjë dëm që mund të shkaktohet si rezultat i të dhënave tuaja të pa sakta dhe të pa përditësuara.

Qasja apo korrigjimi i te dhënave

Nese jeni regjistruar per llogari ne Gjirafa, ne ju ofrojmë mundësi ne SSO (single Sign On) te qaseni, korrigjoni, fshini apo modifikoni te dhënat personale qe na i keni ofruar dhe dhe qe janë te assocuara me llogarinë tuaj. Ju mund te shkarkoni disa pjese te informatave ne https://une.gjirafa.com .

Kundershtimi, kufizimi apo tërheqja e pëlqimit

Kur ju jeni te kyçur ne llogari te Gjirafes, ju mund te menagjoni konfigurimet e privatësisë dhe funksionet e llogarisë ne SSO ne cdo kohe. Gjithsesi nëse ju bëni revokimin e pëlqimit tuaj për mbledhje, përdorim, procesim, transfer apo shpalosje të të dhënave tuaja personale për qëllimet e specifikuara në këtë Politikë të Privatësisë, ju mund të mos keni qasje në të gjitha shërbimet tona, dhe ne mund të mos jemi në gjendje të ju ofrojmë juve të gjitha shërbimet dhe mbështetjen që ofrohet për përdoruesit e tjerë.

Bartja

Gjirafa ju mundëson qe te shkarkoni informatat te cilat i keni ndare nëpërmjet shërbimeve duke klikuar ne https://une.gjirafa.com .

Preferencat e komunikimit

Ju keni mundësi të zgjedhni se si ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për të komunikuar me ju, për t’ju dërguar njoftime informuese dhe se si ne mund të ju dërgojmë reklama të personalizuara dhe relevante.

Ju mund të kontrolloni metodat përmes të cilave ne mund të ju kontaktojmë juve në lidhje me llogarinë tuaj, dhe aktivitetet tuaja të blerjes apo aktivitetet e tjera duke vizituar faqen https://une.gjirafa.com .

Ndryshimi i Pronësisë

Në rast bashkimi, shkrirje, blerjes apo shitjes nga apo në një kompani tjetër, ne mund të ndajmë të dhënat tuaja personale me subjektin e ri të kombinuar në përputhje me standardet tona të percaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Nëse një e gjë e tillë ndodhë, ne do të kërkojmë që subjekti i ri i kombinuar të zbatoj në përpikmëri këtë Politikë të Privatësisë në lidhje me të dhënat tuaja personale.

Siguria

Ne mbrojmë të dhënat tuaja duke përdorur masa të larta teknike fizike dhe administrative të sigurisë me qëllim të minimizimit të rrezikut nga ndonjë humbje, keqpërdorim, qasje e paautorizuar, zbulim dhe ndryshim. Disa nga masat mbrojtëse që ne përdorim janë firewalls dhe enkriptimi i të dhënave dhe nivele të larta të kontrollit dhe autorizimeve për qasje në të dhënat tuaja personale. Nëse besoni se llogaria juaj është abuzuar, ju lutemi kontaktoni menjëherë përmes e-mailit [email protected]

Praktikat e Privatësisë së Palëve të Treta

Kjo Politikë e Privatësisë adreson vetëm përpunimin, përdorimin, transferin, shpalosjen dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale që ne i mbledhim nga ju. Nëse ju shpalosni të dhënat tuaja personale me të tjerët, ose në qoftë se ju jeni drejtuar në një faqe interneti të palës së tretë, do të zbatohen politikat, praktikat dhe njoftimet e tyre të privatësisë.

Ne ju inkurajojmë që para së të hyni në një transaksion apo para zbulimit të të dhënave tuaja personale me partnerin tuaj tregtar të vlerësoni me kujdes politikat e tyre të privatësisë dhe sigurisë.

Sugjerimet dhe Ankesat

Nëse ju keni ndonjë pyetje, sugjerim apo ankesë për këtë Politikë të Privatësisë, apo në lidhje me të drejtën tuaj të privatësisë dhe mbrojtjen e të dhënave tuaja personale ju mund të na kontaktoni përmes e-mailit [email protected]

Femijet dhe sherbimet tona

Sherbimet tona nuk jane per femijet nen moshen 13 vjecare, dhe nuk mund te perdorni sherbimet tona nese jeni ne moshen 13 vjecare. Per disa sherbime duhet te jeni mbi moshen 16 vjecare.

Ndryshimet ne kete Politike të Privatesise

Ne mund ta revidojme kohe pas kohe kete politike te privatesise. Versioni me I perditesuar do te rregulloje procesimin tone te informative tuaja personale dhe gjithmone do te jete ne https://gjirafa.com/Top/Terms#Privacy . Nese bejme ndryshime ne kete politike, qe sipas vleresimit tone eshte me peshe do te ju njoftojme perms faqes tone ne facebook ose email. Cila do menyre qe perdoret per njoftim eshte zyrtare. Duke Vazhduar te caseni apo perdorni sherbimet pasi qe keto ndryshime te hyjne ne fuqi ju pajtoheni me perditesimet.

GjirafaAutobus Rezervime

Kjo KONTRATË PËR SHËRBIME TË SHITJES DHE REZERVIMIT TË BILETAVE TË AUTOBUSIT ONLINE (“Kontrata”)

Është lidhur nga palët kontraktuese në datën e përcaktuar sipas Nenit 2 të Kontratës (“Data e lidhjes së kontratës”) në mes të:

(1) Gjirafa Inc. – Dega në Kosovë “Gjirafa”), shoqëri tregtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me degë në Republikën e Kosovës, Prishtinë, Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, Km i 6-të, me numër të regjistrimit të biznesit 71075281 dhe numër fiskal 601144249; dhe

(2) Udhëtari [●] (“Udhëtari”).

Individualisht i referuar si “palë”, dhe së bashku të referuar si “palët”

RECITALET

A. Gjirafa në kuadër të aktiviteteve të saj ofron edhe produktin “GjirafaAutobus”, i cili ka për qëllim që klientëve të Gjirafa të ju ofroj mundësi të blerjes së biletave pranë operatorëve të ndryshëm të autobusëve, vendor dhe të huaj, që bëhen pjesë e platformës online gjirafa.com/autobus, nën kushtet e përcaktuara në këtë kontratë dhe në kontratën me udhëtarët (“GjirafaAutobus”);

B. Në kuadër të shërbimeve të GjirafaAutobus, Gjirafa do të ofroj platformën e avancuar online për të gjithë përdoruesit e interesuar, e cila përmbanë të dhëna të plota për iteneraret e udhëtimit me autobus, çmimet e biletave, mundësitë e blerjes së biletave dhe të ngjashme;

C. Gjirafa ka të lidhura kontrata me Operatorë, të cilët janë shoqëri tregtare e regjistruar në vendin e veprimtarisë dhe posedojn licencat e nevojshme për transportin e udhëtarëve brenda dhe/ose jashtë vendit, në përputhje me ligjet e aplikueshme;

D. Operatorët kanë vërë në dispozicion një numër të caktuar të ulëseve, respektivisht biletave të autobusëve për shitje në platformën GjirafaAutobus, nën kushtet e caktuara në kontratat me operatorë dhe në përputhje me Ligjet e aplikueshme në Kosovë.

DUKE PAS PARASYSH recitalet si më lartë dhe në konsideratë për shërbimet e ofruara nga Gjirafa, kontratat e lidhura me Operatorë, dhe nevojës së Udhëtarit për blerje të biletës ose kryerje të rezervimit, palët lidhin këtë kontratë, sipas dispozitave në vijim:

Neni 1 Nocione dhe përkufizime

Përveç kur përcaktohet ndryshe nga konteksti, për qëllimet e kësaj kontrate termet e mëposhtme do të kenë këto kuptime:

“Biletë” nënkupton biletën e udhëtimit e cila i jep të drejtën udhëtarit të shfrytëzoj shërbimet e transportit rrugor me autobus nga një destinacion në destinacionin tjetër, ashtu siq përcaktohet në biletë dhe siq është reklamuar në GjirafaAutobus.

“Platformë” nënkupton faqen online www.gjirafa.com/autobus.

“Rezervim” nënkupton porosinë nga ana e udhëtarit për të paktën një biletë. Rezervimi është periudha në mes të bërjes së porosisë online në platformë dhe konfirmimit të vendit të disponueshëm. Kryerja e pagesës nga udhëtari bëhet direkt tek operatori para nisjes dhe në të ardhmen, kjo mundësi e pagesës mund të ofrohet përmes platformës, kurdo që Gjirafa e vënë në dispozicion.

“Afatet” janë limitet kohore që Gjirafa i vendos për rezervim, pagesë të paradhënies, ndryshim parametrashe dhe anulim të shërbimit të rezervuar.

"Rimbursim" nënkupton kthimin e pagesës për udhëtarin për shkaqet e përcaktuara në nenin 9 të kësaj Kontrate.

“Legjislacion i zbatueshëm” nënkupton legjislacionin e zbatueshëm në Kosovë sipas Kushtetutës së Kosovës së qershorit 2008, bashkë me ndryshimet dhe plotësimet.

“Linjë ndër-urbane” - linjë e cila zhvillohet në rrugët publike magjistrale dhe regjionale të Kosovës dhe që lidhë dy apo më shumë Komuna;

“Linjë ndërkombëtare” - linjë e cila stacionin fillestar e ka në territorin e Kosovës ndërsa atë përfundimtar jashtë territorit të Kosovës;

“Datë e përfundimit” është data e përcaktuar në këtë kontratë, në të cilën përfundojnë marrëdhëniet kontraktuese në mes të palëve.

“Ditë pune” është çdo ditë e vitit përveç vikendeve dhe ditëve të festave zyrtare në Kosovë, në përputhje me Ligjin e aplikueshëm për festat zyrtare.

“Ditë” nënkupton çdo ditë kalendarike.

“Palë e tretë” është çdo subjekt fizik ose juridik tjetër përpos udhëtarit, Gjirafa ose operatorit.

“Udhëtar” nënkupton personin fizik i cili transportohet nga operatorët e transportit rrugor me kompensim dhe i cili në bazë të kontratës, biletës ose rezervimit ka të drejtë transporti. “Udhëtari” sipas kësaj kontrate nënkupton secilin person fizik i cili përmes platformës bënë rezervim dhe/ose blerje të biletës.

Neni 2 Hyrja në fuqi dhe kohëzgjatja e kontratës

1. Kontrata hyn në fuqi kurdo që shfaqet cilado nga rrethanat në vijim:

1.1. Në datën e nënshkrimit të saj nga të dyja palët, në kopje fizike; ose

1.2. Kontrata do të konsiderohet të ketë hyrë në fuqi në momentin e regjistrimit të udhëtarit në platformë dhe pranimit të kushteve të kësaj kontrate; ose

1.3. Kontrata konsiderohet se ka hyrë në fuqi edhe në momentin e shkëmbimit të saj përmes postës elektronike dhe kofirmimit nga udhëtari se i ka pranuar kushtet e të njejtës.

2. Për shmangje të çfarëdo dyshimi, momenti i hyrjes në fuqi të kësaj kontrate do të konsiderohet momenti i parë i shfaqjes së cilësdo rrethanë të përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni.

3. Kontrata do të skadojë në momentin e bërjes së rezervimit ose blerjes së biletës. E njejta do të konsiderohet të ketë hyrë në fuqi në momentin kur udhëtari kërkon rezervim ose blerje të biletës së re në platformë dhe do të skadoj sipas kushteve të njejta të përcaktuara në këtë paragraf. Ky paragrafi nuk paragjykon të drejtat e Gjirafa për ndërprerje të kontratës sipas nenit 19.

Neni 3 Të drejtat dhe detyrimet e Gjirafa

1. Detyrimi kryesor i Gjirafa sipas kësaj Kontrate është ofrimi i një platforme funksionale për rezervimin e biletave të udhëtimit me autobus, në kuadër të mundësive teknologjike që i ofron platforma. Në të ardhmen, sipas zgjedhjes së saj, Gjirafa mund të ofroj në platformë mundësinë e pagesës së biletës ose rezervimit online nga udhëtari.

2. Përderisa

Gjirafa do të bëjë përpjekje maksimale për të siguruar rezervimin ose biletën për udhëtarin në rastin e konfirmimit të të njejtës në platformë, Gjirafa nuk mund të mbahet përgjegjëse për çfarëdo anulimi, ndryshimi të itenerarit ose rrethana tjera të shfaqura nga Operatori që janë jashtë kontrollit të Gjirafa. Në rast të anulimit të rezervimit, biletës ose ndryshim pa paralajmërim të itenerarit nga Operatori dhe kur udhëtari ka bërë pagesën e biletës ose rezervimit te Gjirafa, Gjirafa do t’a rimbursoj shumën e paguar direkt te Gjirafa. Në rastet kur udhëtari nuk ka bërë pagesë te Gjirafa, Gjirafa nuk do të ketë asnjë obligim të mëtutjeshëm ndaj udhëtarit.

Neni 4 Të drejtat dhe detyrimet e Udhëtarit

1. Pasagjerët me pasaportë të Republikës së Kosovës obligohen që për udhëtimet jashtë Kosovës të sigurohen se kanë me vete pasaportën e vlefshme, çfarëdo vize të nevojshme dhe dokumentet përcjellëse që kërkohen nga shteti i destinimit ose shteti i tranzitit. Gjirafa nuk është e detyruar që të njoftojë udhëtarët shtetas të vendeve tjera për kushtet të vizës, doganore, shëndetësore, ose tjera të cilat vlejnë për vendin e destinacionit ose vendin tranzit, është obligim i nënshtetasit të huaj për t’u informuar në konsullatën kompetente dhe udhëtari vet duhet t’i siguroj kushtet e nevojshme dhe dokumentetme kohë dhe të rregullta.

2. Operatori ose Gjirafa nuk janë tëautorizuar për të vërtetuar validitetin e dokumenteve të udhëtimit dhe dokumenteve tjera. Nëse udhëtari gjatë udhëtimit humb dokumentet e udhëtimit ose i vidhen, është i obliguar me shpenzimet e tij me kohë të sigurojë të rejat dhe bartë të gjitha pasojat e mundshme negative për këtë.

3. Udhëtari është i obliguar që të kontraktoj shërbime të veçanta në lidhje me gjendjen e tij shëndetësore, si p.sh. ushqimi specifik, karakteristikat e ulëses, transportit ose të ngjeshme për shkak të sëmundjes, alergjisë, invaliditetit ose tjera, në të kundërtën Operatori ose Gjirafa nuk marrin kurfarë obligimi të veçant, përgjegjësi ose dëm mbi këtë bazë.

4. Për udhëtim në vende në të cilat vlejnë rregulla të veçanta të cilat përfshijnë vakcionimin ose posedimin e dokumentave të caktuara, është obligim i udhëtarit që të merr vakcinat e nevojshme dhe të siguroj vërtetime adekuate për këtë dhe në rast të pasojave eventuale vet mbanë përgjegjësi për dëmin.

5. Udhëtari është i obliguar në mënyrë strikte të respektojë rregullat doganore, valutore dhe të tjera të Republikës së Kosovës, vendeve tranzite dhe vendeve të destinimit, të cilat në rastin e pamundësisë të vazhdimit të udhëtimit, përkatësisht qëndrimit dhe çdo gjë tjetër, të gjitha pasojat dhe shpenzimet i bartë vet udhëtari.

6. Udhëtari mund të bartë me vete bagazh në sasinë e lejuar nga Operatori, gjë të cilën duhet verifikuar paraprakisht me Operatorin. Udhëtari është i obliguar të kujdeset për gjërat e veta në mjetin transportues, për dhënjen, përkatsisht marrjen e bagazhit të dorëzuar tek Operatori. Të gjitha të drejtat e veta sipas cekjes, udhëtari i realizon direkt nga Operatori dhe Gjirafa nuk mund të mbahet përgjegjëse për çështjen e bagazhit, bagazhit të lejuar, humbjes, vjedhjes ose dëmtimit të bagazhit ose gjërave tjera personale.

7. Udhëtarët duhet të jenë të informuar në lidhje me kërkesat e mundshme nga shtetet e tranzitit ose shteti i destibimit përfundimtar lidhur me kërkesën për sigurimit të polisës së sigurimit të shëndetit në udhëtim gjatë qëndrimit ose udhëtimit jashtë vendit, si dhe paketën e sigurimit të udhëtimit (sigurimi i bagazhit, sigurimi nga pasojat në fatkeqësi, sigurimi i dorëheqjes nga udhëtimi, etj.) të cilat mund të kërkohen. Me lidhjen e kësaj kontrate, udhëtari konfirmon dhe vërteton që informuar për kërkesat e mundshme ligjore për sigurim dhe të njejtën çështje e ka trajtuar personalisht me institucionet respektive.

8. Udhëtari ka të drejtë të kërkojë informacion të detajuar mbi kushtet e udhëtimit, përvec atyre të ofruara në platformë, dhe Operatori duhet t’i vëjë në dispozicion ato informacione.

Neni 5 Rregullat e udhëtimit

1. Udhëtari duhet të arrijnë në pikën e nisjes 15 minuta para fillimit të udhëtimit.

2. Pretendimet për transportin dhe udhëtimin e rezervuar nuk mund të caktohen në rast se pasagjerët nuk janë të pranishëm në orën e caktuar të nisjes dhe vendin për itinerarin e rezervuar. Në rastet kur udhëtarët kanë çfarëdo pretendimi në lidhje me anulimin, ndryshimin e parasyeshëm të orareve të udhëtimit ose shkaqe tjera që ju japin të drejtë për rimbursim, të njejtit duhet që t’i drejtohen menjëherë Operatorit. Në rastet kur pasagjeri ka bërë pagesën te platfoma e Gjirafa, në momentin e anulimit të udhëtimit për faj të operatorit ose ndryshimit të paarsyeshëm të orarit, Udhëtari do t’i drejtohet Gjirafa menjëherë me kërkesë për rimburism duke theksuar shkaqet e kërkesës.

3. Emri i pasagjerit përputhet me listën e rezervimit të cilën e përcjell Gjirafa të Operatori, sipas të dhënave të pranuara nga udhëtari në platformë. Në raste të veçanta, kur t'i kërkohet, pasagjeri duhet të identifikohet te drejtuesi dhe stafi i shërbimit të Operatorit, duke paraqitur konfirmimin e rezervimit në formë të printuar ose elektronike si dhe një letërnjoftim të vlefshëm me fotografi, të lëshuar nga autoritetet shtetërore (kartë identiteti, pasaportë ose patent shoferi).

4. Si një rregull, iteneraret e publikuara e të planifikuara janë linja direkte për të cilat në raste të udhëtimeve ndërkomëbtare mund të ndodhin transite në shtete të treta..

5. Nëse është planifikuar një transit ose i njejti shfaqet për aryse jashtë kontrollit të Operatorit, Operatori garanton transportin e vazhduar të pasagjerëve në destinacionin e tyre të rezervuar. Në rastet kur Operatorët ofrojnë transport zëvendësues në rast se një autobus që udhëton mes dy pikave nuk mund të presë për një autobus të vonuar linje ose ndodhin çfarëdo prishje në autobus ose raste tjera të veçanta, udhëtari duhet të pranoj transportin zëvendësues. Në disa raste, kjo mund të marrë formën e autobusëve motorikë që operohen nga kompani të tjera, makina ose hekurudha. Pretendimet për një formë të veçantë transporti nuk do të njihen nga Operatori.

6. Në rast se pasagjerët rezervojnë itinerare individuale dhe i kombinojnë këto për të krijuar një udhëtim duke përfshirë transite, do të mbajnë vetë përgjegjësinë e rrezikut për humbjen e një linje. Në këto raste nuk mund të ngrihen pretendime për transport zëvendësues, akomodimi ose ngjashëm ndaj Operatorit.

7. Përderisa të gjitha çështjet e përcaktuara në nenin 5 janë të drejta të cilat udhëtari i gëzon në raport me Operatorin, Gjirafa në asnjë rast nuk mund të mbahet përgjegjëse për çfarëdo shkelje të Operatorit ose pretendim të udhëtarit.

Neni 6 Heqja dorë nga përgjegjësia

1. Gjirafa nuk mbanë asnjë përgjegjësi për sigurinë e udhëtarëve dhe pasurisë së tyre gjatë udhëtimit.

2. Operatori është i obliguar që në përputhje me ligjet në fuqi, të zbatoj të gjitha masat e nevojshme të sigurisë, përfshirë, por pa u kufizuar në masat e sigurisë sipas ligjeve të transportit rrugor në Kosovë dhe në vendet e udhëtimit, përshtatshmërinë me standardet e sigurisë, sigurimin e bagazhit nga vjedhjet dhe sigurinë e nevojshme për pasagjerët gjatë ndalesave në stacione të ndryshme dhe hapësira pushuese.

3. Gjirafa nuk mbanë asnjë përgjegjësi për mos-pagesën e biletës nga Udhëtari nëse e njejta nuk është paguar përmes sistemeve të pagesës së ofruara nga Gjirafa. Në raste të mospagesës së biletës nga udhëtari për çfarëdo arsye ndaj agjencionit, Gjirafa nuk mund të thirret në asnjë lloj përgjegjësie dhe këtë çështje duhet trajtuar në mes të Operatorit dhe Udhëtarit.

5. Gjirafa nuk mbanë asnjë përgjegjësi për shmangjen e detyrimeve tatimore, licencuese ose tjera të operatorit, dhe mospërputhshmërinë e operatorit me detyrimet publike të vendeve ku i njejti ofron iteneraret e udhëtimit. Nëse për arsye të përcaktuara në këtë paragraf Operatori nuk mund të realizoj udhëtimin, këtë çështje duhet trajtuar në mes të udhëtarit dhe operatorit, pa përfshirjen e Gjirafa.

Neni 7 Procedura e rezervimit dhe blerjes së biletave

1. Udhëtari qaset në platformën e gjirafa.com/autobus nga cilido vend i botës, përmes autentifikimit në platformë, sipas kushteve të përcaktuara nga Gjirafa.

2. Udhëtari ka në dispozicion të zgjedh nga një numër i madh i itenerareve të udhëtimit në dispozicion, të ofruara nga operatorë të ndryshëm, të cilat filtrohen në bazë të lokacionit, distancave, çmimeve dhe mënyrave tjera të filtrimit të vëna në dispozicion nga Gjirafa dhe të përzgjedhura nga Udhëtari.

3. Si rregull, Udhëtari bënë pagesën e biletës te Operatori, në momentet para nisjes ose në një moment të mëhershëm sipas përzgjedhjes së tij. Pa marr parasysh momentin e pagesës së biletës, Operatori do të bëjë rezervimin e biletës në momentin e pranimit të rezervimit nga platforma e Gjirafës dhe do ta mbaj biletën e rezervuar në secilin rast, përveç nëse udhëtari ose Gjirafa e njofton Operatorin për anulimin e rezervimit. Në rast se Operatori nuk e mban vendin e rezervuar për Udhëtarin për çfarëdo arsye, Operatori detyrohet ta dëmshpërblej Udhëtarin për humbje të rezervimit dhe dëmin e shkaktuar. Udhëtari mund t’a paguaj biletën në çdo kohë, deri 5 minuta para nisjes së autobusit për destinimin në të cilin është bërë rezervimi dhe Operatori detyrohet ta ruaj rezervimin deri në atë moment.

4. Në të ardhmen, nëse Gjirafa ofron mundësinë e pagesës online të biletës, Udhëtari mund të zgjedh të bëjë pagesën online në platformë.

5. Në rast të kryerjes me sukses të pagesës së biletës online në platformë, Gjirafa e verifikon me Operatorin disponueshmërinë e ulëseve në itenerarin e përzgjedhur nga Udhëtari, dhe në rast të konfrimimit nga Operatori, njofton Udhëtarin se rezervimi i tij është bërë me sukses duke i dërguar konfirmimin për kryerje të pagesës, i cili përmban të dhënat e operatorit, itenerarin e udhëtimit dhe vend-nisjen. Ajo shërben si biletë për udhëtarin dhe Operatori ka për detyrim që të njejtën ta pranoj si biletë të vlefshme dhe ti ofroj udhëtarit transportin rrugor sipas saj, me kushtin që të njejtën e ka të konfirmuar në platformën e Gjirafa.

6. Në rastin kur udhëtari prezanton konfirmimin e pagesës të pavërtetë, të fallsifikuar ose ngjashëm dhe operatori nuk ka bërë kontrollimin e të njejtit në platformën e Gjirafa, por të njejtit udhëtar i ofron transportin, Gjirafa nuk mban asnjë lloj përgjegjësie për pagesë të operatorit ose çfarëdo forme të kompenzimit të dëmit.

Neni 7A Procedura e veçantë për rezervimin e linjave ndër-urbane

1. Ligji Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor përcakton në nenin 23, paragrafi 1, nënparagrafi 1.1. përcakton se për transportin ndër-urban biletat mund të blihet në autobus dhe stacion të autobusëve.

2. Në rastet e biletave të linjave ndërurbane, Gjirafa nuk do të bëjë shitje të biletës përmes platformës online por vetëm konfirmim të rezervimit dhe në rastin kur përmes platformës paguhet rezervimi i plotë siq përcaktohet në këtë kontratë, konfirmimi i pagesës do të përdoret nga udhëtari për të blerë biletën në autobus.

3. Në rastet kur duhet paguar tarifë shtesë për udhëtarin si tarifë e stacionit të autobusëve, atë tarifë do ta paguaj Operatori dhe do të konsiderohet pjesë e çmimit të rezervimit të paguar nga udhëtari, me rastin e kryerjes së pagesës në platformën online të gjirafa.

Neni 8 Detyrimet tjera të pasagjerit

1. Udhëzimet e lëshuara nga personeli i drejtimit dhe shoqërimit të Operatorit duhen të respektohen.

2. Personeli i drejtimit dhe informimit autorizohet për të përjashtuar persona nga udhëtimi, nëse janë në mënyrë të dukshme të dehur ose nën ndikimin e lëndëve narkotike. E njëjta gjë do të zbatohet për pasagjerët, që rrezikojnë sigurinë e pasagjerëve të tjerë, për arsye të tjera ose që dëmtojnë në mënyrë të konsiderueshme mirëqenien e të këtyre të fundit. Në këto raste nuk mund të ngrihen pretendime për transport zëvendësues ose rimbursime ose kompenzime dëmi.

3. Pirja e duhanit në bordin e autobusit nuk lejohet. Në këtë ndalim përfshihet edhe përdorimi i cigareve elektrike.

4. Udhëtarët mbajnë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara në autobus ose ndaj tij në kushtet e neglizhencës.

5. Udhëtarët që shkaktojnë ndotje në autobus, qoftë me qëllim ose si rrjedhojë e neglizhencës së rëndë, detyrohen t’iu paguajnë Operatorëve një tarifë pastrimi.

6. Operatori mund ta anulojnë kontratën e transportit pa njoftim, në rastin kur udhëtari ka një sjellje jo të hijshme, pavarësisht paralajmërimit verbal, që nuk ekziston më arsye për transportuesin dhe/ose pasagjerët e mbetur që të vazhdojnë udhëtimin. Kjo do të zbatohet në rast se udhëtari nuk respekton objektivisht udhëzimet e arsyetuara (p.sh. udhëzimet e sigurisë). Në këtë rast, Operatori ka të drejtë të mbajë pagesën e biletës.

7. Të gjithë pasagjerët janë të detyruar të përdorin rripat e sigurimit brenda strukturës së rregullave ligjore, për sa kohë që autobusi është i pajisur me to.

Neni 9 Anulimi i biletës dhe rimbursimet

1. Si rregull, Gjirafa për të gjitha rezervimet për të cilat nuk është bërë pagesa online në platformën e Gjirafës nuk do të trajtoj çështjen e rimbursimeve. Në momentin që pagesa e biletës është bërë nga Udhëtari tek Operatori direkt para ditës së nisjes, Operatori do të bëjë përpjekje maksimale që të bëjë akomodimin e kërkesave të Udhëtarit për ndryshim të itenerarit të udhëtimit, brenda mundësive të arsyeshme. Gjirafa nuk mundet dhe nuk do të implikohet në asnjë rast nga palët në këtë proces.

2. Në rastet kur platforma ofron mundësinë e pagesës online, do të vlejnë rregullat e anulimit dhe rimbursimit si vijon:

2.1. Për të gjitha iteneraret e udhëtimit të cilat ofrohen të paktën tre (3) herë brenda njëzet-e-katër (24) orëve, nuk do të pranohen anulime të biletave. Gjirafa dhe Operatori do të bëjnë përpjekje maksimale që të ofrojnë mundësinë që udhëtari të niset në itenerarin e ardhshëm, nëse ka ulëse të lira, mirëpo një gjë e tillë në asnjë rast nuk garantohet, dhe kur është e pamundshme, udhëtari e humb biletën dhe cfarëdo të drejte rimbursimi.

2.2. Për të gjitha iteneraret e udhëtimit të cilat ofrohen më pak se tre (3) herë brenda njëzet-e-katër (24) orëve, udhëtari mund të bëjë anulimin e biletës me të paktën pesë (5) ditë paralajmërim dhe do t’i rimbursohet shuma totale e pagesës, minus kostot e shpenzimeve të transfereve bankare ose të ngjashme. Në atë rast, Operatori nuk ka të drejtë të kërkoj asnjë lloj të pagesës ose kompenzimit si rezultat i anulimit të biletës.

2.3. Për iteneraret e udhëtimit sipas paragrafit 2.2 të këtij neni, udhëtari mund të kërkoj ndryshim të datës së nisjes ose orës dhe nëse një gjë e tillë është e mundur, udhëtari do të paguaj një shumë shtesë prej 10% të shumës së biletës. Trajtimi i shumës shtese do të jetë i njejtë me trajtimin e komisionit. Kërkesa e tillë duhet paraqitet të paktën shtatëdhjetë-e-dy (72) orë para itenerarit të nisjes.

Neni 10 Kompenzimi i dëmit

1. Nëse Operatori e anulon nisjen për cfarëdo arsye, Gjirafa nuk do t’i bëjë Operatorit asnjë pagesë për biletat në atë itenerar në rastet kur Gjirafa ka pranuar pagesat përmes platformës së saj, ndërsa për pagesat e pranuara nga udhëtarët direkt në Agjencion, Operatori obligohet që të njejtat t’ua kthej udhëtarëve.

2. Gjirafa nuk ka asnjë obligim për asnjë lloj kompenzimi të dëmit material ose jomaterial ndaj udhëtarit, përveç rimbursimit të çmimit të biletës ose rezervimit, kur e njejta është paguar në platformën e Gjirafa dhe për të njejtën janë përcaktuar kushtet e rimburisimit në këtë kontratë.

Neni 11 Të dhënat personale

1. Operatori dhe Gjirafa do të menaxhojnë dhe mirëmbajnë të dhënat personale në përputhje me kërkesat e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale (Nr. 03-L/172) të Republikës së Kosovës.

2. Gjatë kryerjes së shërbimeve, Operatori dhe Gjirafa do të bëjnë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për t’i mbajtur informatat konfidenciale afariste të sigurta dhe për të respektuar të gjitha kërkesat e sigurisë duke përfshirë standardet fizike, të identitetit dhe të TI-së.

3. Udhëtari mund t’i drejtohet Gjirafa me kërkesë të thjeshë me shkrim përmes e-mailit me të cilin kërkon fshirjen e të dhënave të tij personale nga platforma e Gjirafa, dhe Gjirafa do t’i fshij ato të dhëna pa vonësë.

Neni 12 Përgjegjësia për personelin e operatorit

Operatori do mbajë përgjegjësinë ekskluzive për personelin e tij, nënkontraktuesit dhe personelin e tyre, dhe të gjitha veprimet e tyre. Operatori dëmshpërblen Gjirafën, personelin ose udhëtarët e tij për çdo kërkesëpadi të ngritur kundër Gjirafa ose udhëtarëve si rrjedhojë e shkeljes së kontratës nga Operatori ose si rrjedhojë e veprimeve të personelit të operatorit apo të nënkontraktuesve të tij.

Neni 13 Pezullimi i kontratës

Gjirafa, përmes njoftimit me shkrim, mund t’i pezullojë shërbimet apo të urdhërojë shtyrjen e performimit të shërbimeve që janë objekt i kësaj kontrate.

Neni 14 Ndërprerja për mospërmbushje

1. Gjirafa, pa paragjykuar mekanizmat e tjerë për shkeljen e kontratës, me njoftim me shkrim për mospërmbushje të kontratës, mund ta ndërpresë këtë kontratë në tërësi apo pjesshëm, nëse Udhëtari, sipas mendimit të Gjirafa, ka përdorur praktika korruptuese ose mashtruese para dhe gjatë realizimit të kontratës.

Për qëllime të këtij neni:

“Praktikë korruptuese” ka kuptimin e ofrimit, dhënies, pranimit ose kërkimit të ndonjë gjësendi me vlerë me qëllim të ndikimit të ndokujt gjatë cfarëdo procesi ose realizimit të kontratës.

“Praktikë mashtruese” ka kuptimin e shtrembërimit të fakteve me qëllim të ndikimit në procesin e ose realizimit të kontratës në dëm të Gjirafa, dhe përfshin marrëveshjet e fshehta ndërmjet Udhëtarit dhe Operatorit.

Neni 15 Fuqia Madhore

1. Pavarësisht neneve në lidhje me shtyrjen ose ndërprerjen e kontratës për shkak të shkeljeve të saj, asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës në qoftë se dhe deri në atë masë që vonesa e saj në përmbushjen apo dështimet e tjera në realizimin e obligimeve kontraktore është rrjedhojë e ndonjë ngjarjeje të shkaktuar nga një fuqi madhore.

2. Për qëllimet e këtij neni, termi “fuqi madhore” ka kuptimin e një ngjarjeje përtej kontrollit të palës së prekur, që është e paparashikueshme dhe nuk është për fajin ose neglizhencën e saj. Ngjarjet e tilla mund të përfshijnë, por jo vetëm, luftërat ose revolucionet, zjarret, epidemitë, karantinat dhe embargot.

3. Nëse paraqitet ndonjë gjendje e fuqisë madhore, pala e ndikuar do të njoftojë menjëherë me shkrim palën tjetër për këtë ngjarje dhe shkaqet e saj. Përveç nëse Gjirafa ka dhënë udhëzime të tjera me shkrim, pala e ndikuar do të vazhdojë t’i kryejë obligimet e saj sipas kontratës brenda mundësive të arsyeshme dhe do të kërkojë të gjitha rrugët alternative për t’i realizuar obligimet pa u parandaluar nga ngjarja e fuqisë madhore.

Neni 16 Transferimi i kontratës

1. Udhëtari nuk mund t’i transferojë obligimet e tij sipas kësaj kontrate, në tërësi apo pjesshëm, pa miratim paraprak me shkrim nga Gjirafa.

2. Me miratimin e Gjirafa, Udhëtari mund t’ua transferojë obligimet nga kjo kontratë cilitdo subjekt tjetër.

3. Gjirafa mund ta transferoj këtë kontratë lirshëm te palët e treta, së bashku me të drejtat dhe detyrimet e krijuara nga kjo kontratë.

Neni 17 Përmbarimi i detyrimeve dhe zgjidhja e kontesteve

1. Lidhur me cilëndo mosmarrëveshje ose pretendim që dalin nga apo janë në lidhje me këtë kontratë, duke përfshirë shkelje, ndërprerje ose jo-vlefshmëri, palët do t’i drejtohen Gjykatës kompetente në Prishtinë.

2. Udhëtari gëzon të drejtën që pretendimet e tij ndaj Operatorit t’i ngris në të gjitha institucionet kompentente për mbrojtje të konsumatorëve dhe inspektoratet që parashihen me ligj.

3. Ligji i aplikueshëm është ligji i Kosovës.

4. Gjirafa ka të drejtë të kërkojë përmbarimin e faturave dhe detyrimeve përmes përmbaruesve privat, pa pasur nevojë të zhivlloj procedurë kontestimore civile.

4. Për qëllime të Ligjit për Marrëdhënie të Detyrimeve të Kosovës, kjo kontratë konsiderohet kontratë e përfaqësimit tregtar siq është përcaktuar në pjesën XVII të Ligjit. Dispozitat e LMD-së zbatohen vetëm për çështjet të cilat nuk janë të rregulluara në këtë kontratë.

Neni 18 Gjuha e kontratës

Nëse kjo kontratë përkthehet në disa gjuhë, gjuhë kryesore e kontratës do të jetë gjuha shqipe. Edhe interpretimi i kontratës do të qeveriset nga gjuha shqipe.

Neni 19 Komunikimi dhe njoftimet në mes të palëve

Të gjitha njoftimet në lidhje me këtë Kontratë duhet të bëhen me shkrim dhe t’i dërgohen palës tjetër duke përdorur informatat kontaktuese të përcaktuara në orar, ose informatat kontaktuese të zëvendësimit të dërguara përmes njoftimit me shkrim. Palës mund t’i dërgohen njoftimet përmes postës elektronike (e-mail), dhe dërgesat përmes e-mailit gjithëmonë kanë prioritet.

Neni 20 Dispozita të përgjithshme

1. Përveç në qoftë se se dhe deri sa të mos deklarohet shprehimisht me shkrim dhe të nënshkruhet nga të dyja palët, heqja dorë e cilësdo palë nga e drejta për të përdorur mjetet juridike në rast të shkeljeve ose mospërmbushjes të kontratës, dhe përdorimit të çfarëdo praktikash tregtare a historiku/modeli të marrëdhënieve tregtare, nuk do të përbëjë heqje dorë të vazhdueshme nga të drejtat, përdorimi i mjeteve juridike ose kushtet për shkeljet ose mospërmbushjet e tjera të obligimeve sipas kontratës.

2. Asnjë palë e tretë nuk do të gëzojë ose zbatojë asnjë të drejtë sipas kësaj kontrate pa miratimin e palëve, përveç të drejtave dhe detyrimeve të përcaktuara në kontratën në mes të Gjirafa dhe Operatorit që kanë të bëjnë me Udhëtarin, të cilat janë të referencuara dhe në këtë Kontratë.

3. Nëse ndonjë dispozitë e kontratës konstatohet të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme nga gjykata, dispozitat e tjera mbesin të plotfuqishme.

4. Përveç nëse dhe derisa të mos përpilohet me shkrim dhe të pajtohen të dyja palët, asnjë marrëveshje tjetër me qëllim të ndryshimit, modifikimit, lëvizjes, shpjegimit ose plotësimit të kushteve të kontratës nuk do të jetë e detyrueshme për palët.

5. Në rast të mospërputhjeve në mes të gjuhës ose kuptimit të ndonjë pjese të tekstit të kësaj kontrate dhe ndonjë dokument që i është bashkëngjitur kontratës, do të mbizotërojë gjuha ose kuptimi i pjesës kryesore të kësaj kontrate. Titujt e kësaj kontrate janë për ta lehtësuar referimin dhe nuk do të luajnë asnjë rol në interpretimin e kësaj kontrate.

6. Kontrata përmban mirëkuptimin e plotë të palëve, përvijon ndarjen e plotë të rrezikut ne mes tyre dhe përbën një deklaratë të plotë dhe ekskluzive të përkufizimeve dhe kushteve të marrëveshjes së tyre në lidhje me çështjet e përmendura në kontratë. Të gjitha bisedimet, marrëdhëniet, mirëkuptimet dhe marrëveshjet me shkrim a gojë të mëparshme në lidhje me këtë kontratë tani zëvendësohen nga kjo kontratë.